در حال بارگذاری ...

دکتر رضا عبدی با حکم دکتر مهر محمّدی به سرپرستی مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اردبیل منصوب شدند.

 • دکتر رضا عبدی با حکم دکتر مهر محمّدی به سرپرستی مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اردبیل منصوب شدند.

   

   

   

   

  دکتر رضا عبدی دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی  دانشگاه محقق اردبیلی هستند.        

  فعالیت های اجرایی

  1. رییس مرکز آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1381-1380)

  2. رییس گروه ارتقای علمی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل (1384-1381)

  3. رییس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی (1389-1388)

  4. رییس دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی (1393 -1389)

  5. رییس گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه (... -1393)

  6. رییس آکادمی زبان دانشگاه (... -1393)

  افتخارات و جوایز

  1. کسب رتبه اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در سال 76

  2. پذیرش در دورۀ دکتری دانشگاه اصفهان از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان در سال 84

  3. کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391

  4. ارتقاء به مرتبه علمی دانشیاری در سال 92


نظرات کاربران